O FUNDACJI

Fundacja Polaris – edukacja, zdrowie, zarządzanie została powołana 11 listopada 2015 roku.

Celem Fundacji jest wszechstronne prowadzenie i popieranie działań przede wszystkim w zakresie oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, organizacji działalności charytatywnej ale także:

  • rozwoju nauki;
  • opieki i pomocy społecznej;
  • aktywizacji zawodowej wśród osób dyskryminowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również wśród osób młodych;
  • wspierania przedsiębiorczości;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ratownictwa i ochrony ludności

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Wydarzeniem, organizowanym cyklicznie przez Fundację, jest Klub Małego Ratownika – szkolenie dla dzieci z pierwszej pomocy, które przybiera formę przedstawienia a wiedza jest przekazywana w dostępny i dostosowany do wieku uczestników sposób.

Poza realizowaniem inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Doświadczenie osób związanych z fundacją pozwoliło nam do tej pory wesprzeć szereg akcji charytatywnych współorganizowanych przez inne podmioty. Były to m.in. koncert Black or White, organizowany przez Fundację Na Rzecz Endokrynologii i Endokrynologii Onkologicznej „Pro Endocrinologia” na jej cele statutowe, wparcie RMF FM w ich działaniach charytatywnych, współpraca z Polskim Towarzystwem Urologicznym w zakresie organizacji koncertu zespołu EndoPower w ramach Festiwalu KultURO.

Fundacja, przy realizacji swoich działań, współpracuje z wolontariuszami.